Käyttöehdot

1. Yleistä
Tervetuloa Hop Crops:in digitaalisiin palveluihin (sisältäen mm. Internet-sivuilla ja eri laitteille tehdyissä
sovelluksissa luettavissa ja katseltavissa olevat uutis-, hyöty- ja ajanvietesisällöt, keskustelupalstat, arvonnat
ja kilpailut, , uutiskirjeet, sähköiset tietokannat, verkkokaupat ja tapahtumiin liittyvät digitaaliset palvelut.

Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"), joihin käyttäjän tulee tutustua
huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Tietyt Palveluntarjoajan Palvelut tai Palvelun osat voivat sisältää
Käyttöehtojen sijaan tai lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten rekisteröitymistä edellyttävien palvelujen
sopimusehtoja. Kuhunkin Palveluun sovellettavat ehdot ovat saatavilla ko. Palveluun liittyvältä internet-
sivustolta. Kolmansien osapuolten tuottamiin sisältöihin sovelletaan lisäksi niiden erillisiä käyttöehtoja, joihin
käyttäjä sitoutuu käyttäessään ao. sisältöjä.
Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia
Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palvelu on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole
nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu.
Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole
toisin ilmoitettu. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen
sisältämää aineistoa. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä
aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten, mikäli
jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene. Tämä
käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.
Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:
1. käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla
tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa, mikäli jonkun yksittäisen Palvelun
luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene;
2. käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen
aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- /
palvelukohtaisia lisäehtoja. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa
erikseen mainitut oikeudet. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Palveluntarjoajan käyttäjälle sähköpostitse
lähettämää aineistoa kuten uutiskirjeitä.

2. Immateriaalioikeudet
Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten
tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki
muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm.
tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet,
liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille
oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-
arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle.
Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei
myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön
myötä. Mikäli jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene,
Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman oikeuksienomistajan
etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista
käyttöä varten tai linkittämistä Palveluun kohdassa 4 kuvatuin tavoin.

Käyttäjällä on kuitenkin oikeus ottaa vähäisiä tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa
voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
Aineistoa lainattaessa on muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi mainittava lähteenä kyseinen Palvelu,
jonka kautta aineisto on saatu. Käyttäjällä on oikeus kopioida ja luovuttaa edelleen Palvelun kautta saamiaan
tekstilainauksia laatimansa asiakirjan osana. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin
Palvelun kautta saatavilla olevaa teosta tai muuta Palvelun sisältöä laajemmin kuin edellä on sallittu.
Palvelun sisältämiä asiakirjamalleja käyttäjällä on oikeus käyttää sellaisenaan itse laatimiensa asiakirjojen
pohjana. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää
kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Palveluun tai sen sisältöön sisältyvää tietokantaa tai
tietokoneohjelmia, paitsi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä
Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta. Sisällön käyttäminen tai
hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.
Tekijänoikeuden suojaamaan teoksen luvattomasta käytöstä käyttäjä on vastuussa suhteessa
Palveluntarjoajaan ja muihin oikeudenhaltijoihin tekijänoikeuslain 57 §:n ja muiden tekijänoikeuden luvatonta
käyttöä ja loukkaamista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien
tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään.
Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai
muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista
suostumusta.

3. Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin
Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Tällaisten
linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten
Internet-sivustojen sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta,
luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn
Internet-sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista.
Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus
mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä Internet-sivustoa tai hyväksyisi
linkitetyillä Internet-sivustoilla olevan materiaalin, tai että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään
kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja
aineistoja, tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan tai sen
konserniyhtiöiden immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja.

4. Ulkoiset linkit Palveluun
Linkitys tähän Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää
seuraavat edellytykset:
1. linkkiä käytettäessä linkitetty Palvelu tai sen alasivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän
sivuston omaan kehykseen;
2. linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai
sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia;
3. linkitys ei vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien
yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman
harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu
Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan
liittyvää good-will arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle
yhtiölle.

5. Käyttäjän antamat sitoumukset
Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään
Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen sekä
sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.
Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän
tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan
vahingosta täysimääräisesti.
Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:
1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua,
2. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
3. Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;
4. otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun
kautta välitetyn sisällön alkuperä;
5. muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin
loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen
tai välittämiseen;
6. muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista
lupaa; tai
7. lainvastaisiin toimiin.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin
oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palveluun pääsy tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin
toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi.
Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai
tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että käyttäjän
julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lähettämällä materiaalia Palveluntarjoajan
palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että:
1. käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti
sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
2. käyttäjän lähettämä aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten
julkaistavaksi kelpaamatonta;
3. aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa aineisto Palveluntarjoajalle, ja että
Palveluntarjoaja voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin
tuotteisiinsa/palveluihinsa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; ja
4. käyttäjä ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja käyttäjä
sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista
toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen
edustajia kohtaan.

6. Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot
Mikäli käyttäjä välittää Palvelun kautta Palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään
oikeat tiedot. Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Palvelun
välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle
Palvelun kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina.
Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla julkaisematta
käyttäjän Palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa (esim. keskusteluryhmät, kommentit).
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman
harkintansa mukaan. Käyttäjä hyväksyy, että hänen Palvelun kautta antamiaan henkilötietoja voidaan
käsitellä rekisteriselosteen, Alma Media Oyj -konsernin tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa
koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita.
Evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoa osoitteesta
www.almamedia.fi/tietosuoja. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden korvauksetta editoida, kopioida,
julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa, jonka käyttäjä on tuonut Palvelussa
Palveluntarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville.

7. Tietoturva
Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä
ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään
Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun
rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja
ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta
sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen
Palveluun.

8. Muutokset ja muokkaukset
Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia, korjata Palvelussa ilmenneitä
virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin,
ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien.
Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai
koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman
harkintansa mukaan. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa
mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa. Palvelun käyttäminen
Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

9. Vastuunrajoitus
Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä.
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä
toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista,
tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.
Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii
mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun
toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä.
Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen,
lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen
informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan
kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palvelun tietojen
oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön
oikeellisuudesta.

Palvelu ja kaikki sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan
aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja
vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien
loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta.
Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sijoitustietoa sisältävät osiot on tarkoitettu vain
informatiivisiin tarkoituksiin (esim. analyysit, pörssikurssit). Palveluntarjoaja tai sen yhteistyökumppanit eivät
vastaa Palvelun, sen kautta saavutettavien muiden palveluiden ja/tai kolmansien tahojen tuottaman sisällön
oikeellisuudesta, sopivuudesta tai soveltuvuudesta käyttäjän tarkoituksiin ja/tai päätöksiin taikka niiden
perusteella tehtyjen päätösten ja –toimenpiteiden tuloksista.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta
lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei tämä Palvelu tai sen kautta lähetetty aineisto
sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa käyttäjän
lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai
vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa
liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat
vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä
Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen,
huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten
vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien
tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa
korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

10. Sovellettava lainsäädäntö
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä
Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos
Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa,
ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan
kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3/PL 306, 00531 Helsinki).
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme käyttäjää olemaan yhteydessä
kuluttajaneuvontaan.